У с л у г и:

 

1.Изготвяне на технически паспорт на съществуващи строежи/ сгради и строителни съоражения/

  • Обследване на техническите характеристики на строежа от екип Проектанти с пълна проектантска правоспособност съгласно чл.176в ал.1 и ал.3
  • Договор за възлагане между Собственика и Архконсулт 2 ООД
  • Доклад включващ:

а.Техническите мерки за удовлетворяване на съществените изисквания към

обследвания обект.

б.Предписания за недопускане на

аварийни събития,които застрашават обитателите на строежа.

2.Експертиза за удостоверяване на условията по §2 ал4 .от преходните и заключителни разпоредби на Наредба№5 за техническите паспорти- Н-5 ТПС ,въз основа на която може да се състави технически паспорт на строеж –без обследване.

3.Регистриране /след упълномощаване от Собственика/ пред органа който еиздал Разрешението за строеж:

-Главния архитект на района

-Главния архитект на Общината

-Областния управител

-Министъра на Регионалното развитие и благоустройството

-Министъра на Инвестиционното проектиране

-Органите по чл.5 ал.7 от ЗУТ

 

4.Предоставяне-регистриране/след упълномощаване от Собственика/ на Служба по геодезия,картография и кадастър-гр.Варна

5.Предоставяне-регистриране/след упълномощаване от Собственика/ на Министерството на културата-за недвижимите културни ценности съгласно чл.17 ал.2 от

Наредба№5 за техническите паспорти.